Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Κάλυψη Κατασκηνωτικών Εξόδων 2021

Δίνεται και φέτος η δυνατότητα για πραγματοποίηση της κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων των παιδιών των υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η κάλυψη της δαπάνης αφορά τα παιδιά, των εργαζομένων στην ΠΚΜ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ηλικίας έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών και τα οποία έχουν γεννηθεί από 01-01-2005 έως 14-6-2015, για διάρκεια διαμονής έως δύο (2) εβδομάδες.

Πληροφοριακά, τονίζουμε ότι:

  • η επιλογή της κατασκήνωσης, είναι οποιαδήποτε της αρεσκείας σας.
  • η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καλύπτει δαπάνη ίση µε τις πραγματικές ηµέρες διαµονής των τέκνων στην κατασκήνωση και για µέγιστο αριθµό ηµερών τις δεκατέσσερις (14).

Προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν απολογιστικά στη Δ/νση Οικονομικών σχετική αίτηση, προσκομίζοντας:

1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδεται από την κατασκηνωτική επιχείρηση στο όνομα του δικαιούχου υπαλλήλου και αποτυπώνει το γινόμενο του αριθμού τέκνων του επί τον αριθμό ημερών διαμονής επί το ημερήσιο τροφείο.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου υπαλλήλου, ότι τόσο αυτός, όσο και ο/η σύζυγός της/του δεν λαμβάνουν συναφή παροχή από οποιονδήποτε φορέα για το έτος 2021

4. Σε περίπτωση τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω,  απαιτείται Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημόσιου Φορέα από την οποία προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας ή αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή, εάν η σχετική βεβαίωση έχει λήξει και εκκρεμεί η εκ νέου πιστοποίηση της αναπηρίας.

5. Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι γονείς των παιδιών (φυσικοί ή θετοί) αλλά ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.), απαιτείται: • Επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμελείας και  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών.

https://www.sepekem.gr/node/1058

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απάντηση

To Top